3 Απριλίου 2020

Banner για το HDA Congress 2019

Μέλη της GrESPEN

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού παρέχει στα μέλη της μια σειρά από δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην κατά το δυνατό διευκόλυνση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα Ιατρικής και Κλινικής Διατροφής, αναλυτικά μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα μέλη της GrESPEN έχουν ως εξής:

  • Τακτικά
  • Πάρεδρα
  • Αντεπιστέλλοντα
  • Επίτιμα
  • Έκτακτα
  • Απλά

Τακτικά μέλη γίνονται ιατροί όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ερευνητικά, επαγγελματικά ή/και κλινικά στο Πεδίο της Ιατρικής-Κλινικής Διατροφής και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Έχουν το δικαίωμα της ψήφου, καθώς και του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι.

Πάρεδρα μέλη γίνονται επιστήμονες, μη ιατροί, συναφών προς τη Ιατρική-Κλινική Διατροφή και το Μεταβολισμό πεδίων, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ερευνητικά, επαγγελματικά ή/και κλινικά στο Πεδίο της Ιατρικής-Κλινικής Διατροφής και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Τα πάρεδρα μέλη έχουν το δικαίωμα της ψήφου, καθώς και του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι ως πάρεδρα μέλη του Δ.Σ..

Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται επιστήμονες στο πεδίο της Ιατρικής-Κλινικής Διατροφής, που διαμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Βαρύνονται με τις οικονομικές υποχρεώσεις των τακτικών και πάρεδρων μελών και στερούνται το δικαίωμα του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι και αυτό της ψήφου.

Επίτιμα μέλη  γίνονται επιστήμονες, οι οποίοι αποδεδειγμένα προσέφεραν διακεκριμένες υπηρεσίες στο πεδίο της Ιατρικής-Κλινικής Διατροφής στον ελληνικό ή στον διεθνή χώρο και στην GrESPEN. Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι και της ψήφου και δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς την GrESPEN.

Έκτακτα μέλη εκλέγονται φοιτητές (ιατρικής ή λοιπών σχετικών με τις επιστήμες υγείας και διατροφής-διαιτολογίας σχολών), και εφόσον πληρωθούν οι προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν τακτικά ή πάρεδρα μέλη. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι και της ψήφου και βαρύνονται με το ήμισυ των οικονομικών υποχρεώσεων των τακτικών και πάρεδρων μελών.

Απλό μέλος γίνεται οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τους σκοπούς της εταιρείας. Επιπλέον, απλά μέλη μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα, σωματεία, εταιρείες, που ασχολούνται ερευνητικά, επαγγελματικά ή/και κλινικά με θέματα σχετικά με την Ιατρική-Κλινική Διατροφή και το Μεταβολισμό. Δεν έχουν το δικαίωμα της ψήφου, καθώς και του εκλέγειν, του εκλέγεσθαι. Δικαιούνται όμως να παρίστανται και να συμμετέχουν στη Γ.Σ., να μετέχουν στις συζητήσεις, να συμμετέχουν σε επιτροπές της Εταιρείας και να υποβάλλουν προτάσεις που θα αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας. 


Επικοινωνία με την ΕΕΙΔ

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Διατροφής

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε ως εξής:

Κανάλια Επικοινωνίας:

Grespen.org on Facebook Grespen.org on Twitter
 
Όνομα  
Email  
Τηλέφωνο  
Θέμα  
Μήνυμα  

Λογότυπο της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Διατροφής